Thông Báo Mới - Ngày 18 tháng 08

18-08

  Cập nhật mới ngày 18 tháng 08 

  Sau bảo trì định kì 12h trưa ngày hôm nay sẽ có những thay đổi như nhau 

  Sự Kiện - Tích Lủy Tuần : Click 

  Bỏ phần thưởng nhận hằng của mốc nạp 

  Liên thông 2 máy chủ sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 08 -> Có bài viết riêng cho sự kiện này.

  Trang bị Hoàng Kim Môn Phái có khóa bảo hiểm sẽ không trùng luyện được

  Trang bị có hạn sử dụng sẽ trùng luyện được.

   

     Hội Quán Kính Bút